Terug

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden webwinkel Ledkeuze.nl
In deze algemene voorwaarden staat een aantal basisregels voor ons als webwinkel en u als
consument.
Inhoudsopgave
Algemene Voorwaarden webwinkel Ledkeuze.nl
Artikel 1 Definities
....................................................................................................................................
Artikel 2 Onze identiteit
............................................................................................................................
Artikel 3 Toepasselijkheid
.........................................................................................................................
Artikel 4 Informatie
...................................................................................................................................
Artikel 5 Bevestiging en beveiliging
..........................................................................................................
Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten
..............................................................................
Artikel 7 Herroepingsrecht bij leveringvan diensten en digitale inhoud die niet opnmateriële
drager is geleverd
.....................................................................................................................................
Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
........................................................................................................
Artikel 9 Ontbinding door herroeping
........................................................................................................
Artikel 10 De prijs
......................................................................................................................................
Artikel 11 Conformiteit en garantie
............................................................................................................
Artikel 12 Levering en uitvoering
...............................................................................................................
Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur
.......................................................................
Artikel 14 Betaling
......................................................................................................................................
Artikel 15 Klachtenregeling
........................................................................................................................
Artikel 16 Intellectueel eigendom
...............................................................................................................
Artikel 17 Persoonsgegevens
......................................................................................................................
Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
.....................................................................................
Artikel 19 Links
..........................................................................................................................................
Artikel 20 Uw gegevens
.............................................................................................................................
Artikel 21 Aanvullende of afwijkende bepalingen
......................................................................................
Artikel 22 Wijzigingen Algemene Voorwaarden
.........................................................................................
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:
1.
Wij: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt; in dit geval de webwinkel waar u de aankoop heeft gedaan.
2.
U: dit bent u; de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met ons.
3.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt
van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zie nr. 4) voor de verkoop van een
product, dienst of digitale inhoud tot en met het afsluiten van de overeenkomst, bijvoorbeeld een
bestelling bij een webwinkel, maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen.
4.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat u en wij tegelijk in dezelfde ruimte zijn geweest; bijvoorbeeld
telefoon of internet.
5.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
6.
Herroepingsrecht: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand.
7.
Dag: kalenderdag.
8.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand voor een reeks van producten, diensten of digitale
inhoud, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting is verspreid in de tijd.
9.
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u kan gebruiken om informatie die persoonlijk tot u is
gericht op te slaan, waarbij deze informatie later geraadpleegd kan worden en ongewijzigde
reproductie van deze informatie mogelijk is, bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick.
10.
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden
Artikel 2 Onze identiteit
Ledkeuze.nl
Nijverheidsweg 25
5683 CJ, Best
Telefoonnummer: 040-3690057
Bereikbaarheid :
Emailadres: [email protected]
KvK-nummer: 74444077
BTW-identificatienummer: NL 127603943 B03
Bankrekeningnummer (IBAN en BIC): NL53ABNA0539476358 ABNANL2A
Artikel 3 Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen
overeenkomst op afstand tussen u en ons.
2.
Deze algemene voorwaarden zijn voor u beschikbaar voordat u de overeenkomst op afstand
afsluit. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is aangegeven waar en hoe u de algemene
voorwaarden bij ons kunt inzien. Wanneer u dit wilt, sturen wij u de algemene voorwaarden zo
snel mogelijk gratis toe.
3.
Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kunnen wij anders dan in het
voorgaande lid en nog voordat de overeenkomst is gesloten- deze algemene voorwaarden
elektronisch aan u beschikbaar stellen. Dit doen wij dan op een manier waarop u deze
gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit redelijkerwijs niet kan,
geven wij aan waar en hoe u deze algemene voorwaarden elektronisch kan bekijken. Wanneer u
daarom vraagt, sturen wij u deze zo snel mogelijk gratis elektronisch toe
4.
Wanneer naast onze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden
gelden, zijn lid 2 en 3 hiervoor ook geldig. Wanneer er tegenstrijdige algemene voorwaarden van
toepassing zijn, kunt u zich beroepen op de bepaling die voor u het meest gunstig is.
Artikel 4 Informatie
1.
Voordat u de koop sluit, krijgt u van ons informatie waarmee u het aanbod goed kan beoordelen,
bijvoorbeeld door een omschrijving en afbeeldingen van het product, de dienst en/of de digitale
inhoud die overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw
rechten en verplichtingen, zoals:
1.
de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of
afleveringskosten;
2.
de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;
3.
of het herroepingsrecht wel of niet van toepassing is;
4.
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
5.
de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;
6.
de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is dan
het basistarief;
7.
de manier waarop u voor het sluiten van de overeenkomst van door u niet gewilde handelingen
op de hoogte raakt, net als de wijze waarop u deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot
stand komt;
8.
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
9.
de gedragscodes waar wij ons aan moeten houden en de manier waarop u deze gedragscodes
elektronisch kan bekijken;
10.
de manier waarop u inzage kunt krijgen in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen; en
11.
de minimale duur van de overeenkomst op afstand, als het gaat om een duurtransactie.
2.
Uiterlijk bij levering van het product, de dienst of de digitale inhoud krijgt u van ons de volgende
informatie. Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat u deze makkelijk kan opslaan op
een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom of een usb-stick):
a.
ons bezoekadres, waar u een klacht kunt indienen;
b.
of u een herroepingsrecht heeft en, als u een herroepingsrecht heeft, de manier waarop u
hiervan gebruik kan maken;
c.
informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d.
de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens, tenzij u deze al vóór de uitvoering van de overeenkomst
heeft gekregen;
e.
de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of
van onbepaalde duur is;
f.
als u een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
3.
Bij een duurtransactie is lid 2 alleen van toepassing op de eerste levering.
Artikel 5 Bevestiging en beveiliging
1.
Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons een elektronische bevestiging. Zolang dit
niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 9).
2.
Als u via internet bestelt, beveiligen wij de uitgewisselde data en de online omgeving. Als u
elektronisch betaalt, zorgen wij voor passende veiligheidsmaatregelen.
3.
Wij kunnen onderzoeken of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen en of u de overeenkomst
op afstand verantwoord kan aangaan, zolang wij daarbij binnen de wet blijven. Wij mogen
bijvoorbeeld bekijken of u geregistreerd bent bij het Bureau Krediet Registratie. Wanneer wij
goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, mogen wij gemotiveerd uw
bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.
Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen.
1.
De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u
vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
a.
als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u
aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen,
wanneer wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben
geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b.
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop u of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
c.
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
de dag waarop u op een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeft
ontvangen.
2.
Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 hoe u dit kunt doen).
3.
Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent
dat u het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het
product wilt houden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met
alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking
naar ons terug. Wij informeren u hoe u dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet
redelijk en duidelijk zijn.
4.
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u hoogstens de kosten van terugzending.
5.
Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig
mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft
gemeld. Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen
totdat wij het product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is
teruggestuurd. Wij betalen u terug op het tijdstip dat als eerste valt.
Artikel 7 Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële
drager is geleverd
1.
Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft u
een bedenktijd van minimaal 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u de
overeenkomst aangaat. Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst
ontbinden.
2.
Wij geven u bij het aanbod, of uiterlijk bij de levering van de dienst, informatie hoe u gebruik kunt
maken van uw herroepingsrecht. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
3.
Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14
dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.
Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Soms heeft u geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de
overeenkomst wordt gesloten vermelden. Het gaat om:
1.
Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop wij geen invloed hebben en welke schommelingen zich binnen de herroepingstermijn
kunnen voordoen;
2.
Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling
verstaan wij een verkoopmethode waarbij wij producten, diensten, en/of digitale inhoud aan u
aanbieden, terwijl u persoonlijk aanwezig bent of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te
zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder
verplicht is de producten, diensten en/of digitale inhoud te kopen;
3.
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a.
de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en
b.
u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben
uitgevoerd;
4.
Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering staat en anders is dan voor woondoeleinden,
goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5.
Pakketreizen zoals bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
6.
Overeenkomsten over vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of
periode van uitvoering staat;
7.
Volgens uw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden
vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke
persoon bestemd zijn;
8.
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
zijn om terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10.
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11.
Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,
maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke
waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
12.
Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan u de verzegeling heeft
verbroken;
13.
Losse kranten en tijdschriften met uitzondering van abonnementen hierop;
14.
De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a.
de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
b.
u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht hiermee verliest.
Artikel 9 Ontbinding door herroeping
1.
U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als u de bestelling
nog niet heeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, artikel 7 voor diensten en/of digitale
inhoud en artikel 8 voor mogelijke uitzonderingen).
2.
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u de herroeping aan ons melden. Dit kan
door middel van het modelformulier van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
3.
Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na
ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
4.
Wij mogen u naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven.
5.
U moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2
bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit
hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugstuurtermijn in
elk geval in acht genomen als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
6.
U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
7.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
8.
U betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product. Als wij niet hebben
gemeld dat u deze kosten moet dragen, of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft u de
kosten voor terugsturen niet te betalen.
9.
Als u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst begint
tijdens de bedenktijd, bent u ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van
de dienst dat wij hebben uitgevoerd op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige
uitvoering van de dienst.
10.
U draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
a.
wij u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij
herroeping of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, of;
b.
u niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft
verzocht.
11.
U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager
geleverde digitale inhoud, als:.
a.
u voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de
nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; .
b.
u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of .
c.
wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen.
12.
Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van
rechtswege ontbonden. .
13.
Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt
met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u. .
14.
Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.
Artikel 10 De prijs
1.
Wij mogen de prijs van de aangeboden dienst of het product tijdens de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur niet verhogen, behalve als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2.
In afwijking van het vorige lid kunnen wij producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele
prijzen aanbieden. Wij vermelden dan bij het aanbod deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.
3.
Wij mogen de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen
verhogen als de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.
Wij mogen de prijs vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst alleen
verhogen als wij dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst bedongen hebben en:
a.
de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b.
u de overeenkomst op kan zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Artikel 11 Conformiteit en garantie
1.
Wij staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Wij staan ook in voor ander dan normaal gebruik, als u dit met ons
hebt afgesproken.
2.
Wij, een fabrikant of een importeur kunnen u een garantieregeling aanbieden. Deze regeling doet
niets af aan de rechten en vorderingen die u heeft bij een tekortkoming in de nakoming van onze
verplichtingen op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
Artikel 12 Levering en uitvoering
1.
Wij zijn zo zorgvuldig mogelijk bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen
van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.
Als plaats van levering gaan wij uit van het adres dat u aan ons opgeeft.
3.
Wij voeren geaccepteerde bestellingen met spoed uit, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging oploopt, of als een
bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één
maand na het
plaatsen van de bestelling bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.
In geval van ontbinding op grond van het vorige lid betalen wij het bedrag dat u betaald heeft
onverwijld terug.
5.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij ons tot het moment van
bezorging aan u of een vooraf aangewezen en ons bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij
uitdrukkelijk anders is afgesproken.
Artikel 13 Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur
Opzegging:
1.
U kunt een overeenkomst voor onbepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde
opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen opzeggingsregels aanhoudt en met een
opzegtermijn van maximaal één maand.
2.
U kunt een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, te allen tijde tegen
het einde van de bepaalde duur opzeggen zolang u daarbij de overeengekomen
opzeggingsregels aanhoudt en met een opzegtermijn van maximaal één maand.
3.
U kunt de overeenkomsten uit lid 1 en 2 van dit artikel:
-
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een
bepaalde periode;
-
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als u de overeenkomst bent aangegaan;
-
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als wij voor onszelf hebben aangegeven.
Verlenging:
4.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag niet stilzwijgend
worden verlengd of vernieuwd worden voor een bepaalde duur.
5.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst voor bepaalde tijd en die gaat over
duurtransacties van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd
voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als u deze verlengde overeenkomst tegen
het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6.
Een overeenkomst voor bepaalde tijd en die een duurtransactie betreft, mag alleen stilzwijgend
voor onbepaalde duur worden verlengd als u te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is maximaal drie maanden wanneer het gaat om
een overeenkomst voor het afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen, die minder dan eenmaal
per maand worden bezorgd.
7.
Een overeenkomst met een beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8.
Als een overeenkomst langer dan een jaar duurt, mag u na een jaar de overeenkomst te allen
tijde met een opzegtermijn van maximaal één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en
billijkheid zich verzetten tegen het opzeggen vóór het einde van de overeengekomen duur.
Artikel 14 Betaling
1. Zolang niet iets anders is afgesproken, moet u de verschuldigde bedragen betalen binnen 14
dagen vanaf de dag na het ingaan van de bedenktijd. In het geval dat verschillende producten uit
één bestelling op verschillende momenten worden bezorgd, begint de betaaltermijn na bezorging
van het laatste product. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, moet u
betalen binnen 14 dagen nadat u onze bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Als u
geen bedenktijd heeft, dan moet binnen u 14 dagen vanaf de dag na het sluiten van de
overeenkomst betalen.
2. Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van
meer dan 50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, u (de
rest van) de koopsom betaalt bij bezorging van de bestelling of na het leveren van een dienst.
3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan
ons te melden.
4. Wanneer u niet (op tijd) betaalt, hebben wij het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte
redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De hoogte van deze kosten is
wettelijk gemaximeerd. Wij kunnen hier in uw voordeel van afwijken.
Artikel 15 Klachtenregeling
1.
Wij hebben een klachtenprocedure die voldoende bekend is en behandelen uw klacht zoals is
beschreven in deze klachtenprocedure.
2.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en
duidelijk omschreven bij ons worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
3.
De ingediende klachten worden binnen 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van
ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoorden wij
binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de u
een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.
Komt er geen onderlinge oplossing bij een klacht, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de
Qshops. U kunt dan ook een beroep doen op bemiddeling door Qshops Keurmerk. Van dit recht
kunt u gebruik maken via het online klachtenformulier op de website van Qshops Keurmerk. Zie:
https://www.qshops.org/pages/klacht_melden De klacht wordt dan naar Qshops In eerste
instantie naar de verkoper gestuurd ter behandeling. Qshops bemiddelt binnen drie maanden in
een oplossing tussen u en ons. Wanneer bemiddeling door Qshops niet lukt of niet binnen de
termijn van drie maanden lukt, kunt u de klacht alsnog voorleggen aan een Geschillencommissie.
4.
Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze ook altijd aanmelden bij het Europees ODR platform
via http://ec.europa.eu/odr
Artikel 16 Intellectueel eigendom
Als consument erkent u uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de
weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of
met betrekking tot de internetsite liggen bij ons, onze toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Artikel 17 Persoonsgegevens
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met ons privacy beleid. Daarbij
nemen wij de geldende regelgeving in acht.
Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op al onze aanbiedingen, de overeenkomsten tussen u en ons, en de uitvoering daarvan is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 19 Links
Op onze website kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites staan. Op
het privacy beleid van deze derden of hun sites hebben wij geen invloed en wij zijn daarvoor niet
verantwoordelijk.
Artikel 20 Uw gegevens
U kunt altijd per e-mail aan ons vragen welke gegevens van u worden verwerkt. Ook kunt u per
e- mail aan ons vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die wij
zo spoedig mogelijk verwerken. Indien u geen informatie meer wilt ontvangen dan kunt u dit aan
ons laten weten. Informatie wordt alleen toegezonden als u daarvoor uw e-mailadres heeft
opgegeven.
Artikel 21 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken mogen u
niet benadelen. Deze bepalingen moeten schriftelijk zijn vastgelegd of op zodanige wijze
beschikbaar zijn dat u deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame
gegevensdrager.
Artikel 22 Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1.
Qshops Keurmerk kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen.
2.
Laatste wijziging 25-05-2018.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Ledkeuze.nl
Hallenweg 12
5683 CT, Best
Tel: +31 40 369 0057
E: [email protected]
KvK: 74444077
Btw: NL 127603943 B03

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »