Terug

Betaalmethoden

Prijzen en informatie
1. Er worden geen aparte verzendkosten gerekend.
2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Ledkeuze.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde
juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van
Ledkeuze.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke
programmeer- en typefouten.
3. Ledkeuze.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten
gevolge van beeldschermkwaliteit.
Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het
aanbod van Ledkeuze.nl en het voldoen aan de daarbij door Ledkeuze.nl gestelde
voorwaarden.
2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ledkeuze.nl
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de
mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst
door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Ledkeuze.nl het recht om pas aan haar
verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4. Ledkeuze.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang
zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ledkeuze.nl op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij
gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
5. Ledkeuze.nl heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening
van hun beroep of bedrijf te weigeren.
Registratie
1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het
registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord
waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor
het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te
houden. Ledkeuze.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er
steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die
Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid
en het risico van de Klant.
4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn
gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Ledkeuze.nl
daarvan in kennis te stellen, zodat Ledkeuze.nl gepaste maatregelen kan nemen.
Uitvoering Overeenkomst
1. Zodra de bestelling door Ledkeuze.nl is ontvangen, stuurt Ledkeuze.nl de producten
met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2. Ledkeuze.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de
producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is
vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4. Indien Ledkeuze.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren,
stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe
leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5. Ledkeuze.nl raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij
gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden.
Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat
het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is
afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te
halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7. Ledkeuze.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren
als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan
gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te
retourneren.
Herroepingsrecht
1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Ledkeuze.nl binnen
30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos
te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van
Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn
dan het reguliere posttarief, geeft Ledkeuze.nl een raming van deze kosten. Door Klant
betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour
van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts
gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan
dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg
is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het
vorige lid.
5. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde
termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Ledkeuze.nl of
op andere ondubbelzinnige wijze aan Ledkeuze.nl kenbaar te maken dat hij van de
aankoop af ziet. Ledkeuze.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst
van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te
zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn
het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere
ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Producten kunnen
geretourneerd worden aan: Hoevenweg 7 5652AW, Eindhoven
6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan
Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen
voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft
Ledkeuze.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen, tenzij
Ledkeuze.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag Ledkeuze.nl wachten met
terugbetalen tot Ledkeuze.nl het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het
product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een
eventuele gewenste procedure vermeld.
• Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Ledkeuze.nl binnen 30
kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te
ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• Als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant,
of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
• Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de
dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
• Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product
heeft ontvangen.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »